Our Clients

Meet a small sample of some of our clients and learn about their experiences in Swedish and English.

–”Den största skillnaden med mig idag, det är ju verkligen mitt tålamod och förståelsen för hur olika alla kan vara. Innan ledarskapsskursen med Annika hade jag väldigt mycket idéer om så gör man, så gör man inte,  i synnerhet kopplat mot jobb. Så är det inte alls nu! Nu känner jag verkligen ”anything goes” och det är så himla skönt. Förut var jag uppe i huvudet hela tiden, hela, hela tiden… Jag var ju helt omedveten om att det skulle kunna vara på något annat sätt. Innan var det liksom helat tiden något och så tänkte jag att det kändes kreativt och kul. Men hur kul blir det när det alltid är något jämt, jämt, jämt? När jag tittar tillbaka så fattar jag inte ens hur jag orkade. Det var alltid något som skulle skapas, bokas eller planeras. Det är ju jättestor skillnad! Att jag prioriterar göra saker som inte är produktiva liksom. Och allt har ju med Annika att göra, 100%! Utan hennes kurs hade jag inte ens varit medveten om det.”

Cathrin Johansson
Head of AWA Innovation, AWA

 

–”Efter att ha jobbat med ledar- och organisations-utveckling känner jag att jag har lättare ta till mig vad andra säger. Sen har jag fortfarande mycket kvar att lära tror jag, men det känns som att i och med att jag förstår mig själv lite bättre har jag lättare lyssna på mina medarbetare också och då känner de att de har mer gehör för vad de säger när de märker att jag lyssnar på dem. Den utvecklingen tror jag handlar 100% om arbetet med Annika Sundbom Åström. Dit hade jag inte kommit själv.”

Per Enroth
VD, Höga Kusten Airport

–”Jag tror det som är speciellt för Annika Sundbom Åströms ledarskap är att det känns självklart, lättsamt och som att hon inte försöker göra något märkvärdigt av det. Under dagarna jag var på kurs hos er var hon ledare där och då och tog ansvar för det. Hon sa ”Jag vet ni alla kommer nå det mål ni har för idag, vad det än är, för det är mitt mål”. Hon trodde helt på det och lyckades med det hela tiden. Hon var tydlig med hennes ansvar för det och hon hade en självklarhet, en självsäkerhet i att hon, eller vi, skulle nå dit. Sen är det speciellt med någon som lyssnar in, eller snarare känner in, människor och som vågar säga hon gör det. Att inte bara intellektuellt förstå andra, utan att känna. Det är väldigt ovanligt.”

Lotte Lindgren
Projektledare, Stadsledningskontoret, Stockholms stad


–”The greatest difference with me today is really my patience and understanding for how different everybody can be. Before the leadership course with Annika I had a lot of ideas about how you do and don’t do things, especially when it came to work. This is not at all the case anymore! Now I really feel that ”anything goes” and it is such a great feeling. Before I was all up in my head all, all, all the time… I was completely unconscious of that things could be in any other way. Before it was always something and then I thought that was creative and fun. But how fun is it when there is always something, constantly and all the time? When I look back I cannot understand how I even managed. There was always something that was being created, booked or planned. It is really a massive difference! The fact that I now prioritize doing things that are not like productive. And it has all to do with Annika, 100%! Without her course, I would not even had been conscious of it.”

Cathrin Johansson
Head of AWA Innovation, AWA

–”After having worked with leadership and organizational development I feel that it is much easier for me to receive and incorporate what others are saying. I do believe I still have a lot to learn, but it feels as if the fact that I now understand myself a little better makes it easier for me to listen to my co-workers also and that they then feel they get a greater response for what they are saying when they notice me listening to them. This development I think is 100% related to the work with Annika Sundbom Åström. I would not have gotten there myself.”

Per Enroth
CEO, Höga Kusten Airport

–”What is special about Annika Sundbom Åström’s leadership in my view is that it feels self-evident, undemanding and as if she is not trying to make something remarkable out of it. During your course days she was the leader there and then and took responsibility for that. She said ”I know that you will all reach your goals for today, whatever it may be, because this is my goal”. She fully believed in it and succeeded with it all the time. She was clear with her responsibility for this and she had a self-evidency, a confidence in that she, or we, would reach there. Then it is also special with someone who listens, or rather feels, people and who dares saying that she does. To not only intellectually understand others, but to feel them. This is very unusual.”

Lotte Lindgren
Project Leader, Stadsledningskontoret, Stockholm Municipality