Integritetspolicy / Integrity policy

Integritetspolicy

För oss på Human Dignity A Center For Leadership AB är det lika självklart att skydda din personliga integritet och dina personuppgifter som att utveckla dig som ledare och människa i din verksamhet, samhälle och världen, till ökad fred, tillit och långsiktiga positiva mål som skapar tillväxt och gemensam utveckling. För att ge dig en bättre förståelse för hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy.

Vår nya policy förstärker skyddet av din personliga integritet och beskriver hur vi som företag samlar in och behandlar dina personuppgifter. Konkret innebär det att alla personuppgifter som du delger i arbete med oss hanteras med yttersta aktsamhet och integritet. I de fall vi i samarbetar med dig som kund och samlar information av mer känslig natur, utfärdas ett explicit samtyckesavtal mellan dig och oss för om och hur materialet förvaras och används av oss (Human Dignity A Center For Leadership AB och partner Mathilda Lindgrens enskilda firma).

Hur vi hämtar in och använder din information

Allmänna personuppgifter

De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls antingen av dig direkt,  som kund eller presumtiv kund, eller via en uppdragsgivare, såsom en ledare för en verksamhet som ger oss kontaktuppgifter till viktiga medarbetare eller samarbetspartners i förhållande till ett uppdrag eller presumtiva uppdrag eller samarbeten. Vissa personuppgifter tillkommer genom att du som kund, eller presumtiv kund själv aktivt sökt kontakt, begärt att få nyhetsbrev eller lämnat visitkort, digitalt eller manuellt.

 • Dessa allmänna personuppgifter avser namn, adress, e-postadress och telefonnummer, företags-, organisations- eller verksamhetsnamn samt faktureringsuppgifter.
 • Inga allmänna personuppgifter delas vidare med tredje part utanför vår verksamhet––det vill säga Human Dignity A Center For Leadership AB och samarbetspartnern Mathilda Lindgrens enskilda firma––utan samtycke, via ett muntligt eller skriftligt avtal.
 • Du kan när som helst be att få ta del av och uppdatera dina personuppgifter genom att kontakta oss på mathilda.lindgren@humandignity.se, +46 70 478 86 03 eller annika,sundbom@humandignity.se, +46 70 653 21 49.
 • För att kunna delge dig som valt eller bjudits in att motta vårt digitala nyhetsbrev ”Human Dignity Updates”, har vi delat för- och efternamn, mailadress och språkval med mailtjänsten MailChimp, vilka i sin tur också följer en strikt integritetspolicy om att skydda och förvalta dessa uppgifter enligt GDPRs förordningar.
 • Hanteringen av allmänna personuppgifter ses över en gång per år.


Personuppgifter av mer känslig art

 • Vi förvarar alla känsliga personuppgifter i säkra lokala system som är under vår direkta och regelbundna förvaltning.
 • Vår policy är att lagra känsliga personuppgifter i maximalt fem år om inga andra andra avtal görs med kunden.
 • Inga av dina känsliga personuppgifter delas vidare med tredje part utanför vår verksamhet––det vill säga Human Dignity A Center For Leadership AB och samarbetspartnern Mathilda Lindgrens enskilda firma. Vi kan komma vilja använda visst intervju- och analysmaterial i egna framtida forskningspublikationer, dock aldrig utan samtycke, via ett muntligt eller skriftligt avtal.

Datum för formulerad policy: 22 maj 2018


Integrity Policy

For us at Human Dignity A Center For Leadership AB it is equally self-evident to protect your personal integrity and your personal data as it is to develop you as a leader and human being in your enterprise, society and the world, for increased peace, trust and long-term positive goals that create growth and shared development. To give you a better understanding of how we manage your personal information we have now updated our integrity policy.

Out new policy strengthens the protection of your personal integrity and and describes how we as a company collect and manage your personal data. Concretely, this implies that all personal information that you share while working with us are managed with the utmost care and integrity.  In case that we work with you as a customer and collect information of more sensitive nature, explicit agreements of consent are produced between us, clarifying how the material is managed and used by us (Human Dignity A Center For Leadership AB and partner Mathilda Lindgrens, private firm).

How we collect and use your information

General personal information

The personal data that we collect are provided either by you directly, as a customer or a presumptive customer, or via a client, such as a leader of an enterprise, sharing contact information to important co-workers or collaborators in relation to an ongoing or presumptive assignment or collaboration. Some personal information are received by you as a customer, or presumptive customer, personally have contacted us, asked to receive our news letters or shared your card, digitally or manually.

 • This general personal information concern name, address, e-mail and phone number, name of company, organisation or enterprise as well as other invoice relevant information.
 • No general personal information is shared with third parties outside of our work––meaning Human Dignity A Center For Leadership AB and the partner Mathilda Lindgren’s private firm––without consent, via an oral or formal agreement.
 • You can at any time ask to take part of and update your personal data by contacting us at mathilda.lindgren@humandignity.se, +46 70 478 86 03 or annika,sundbom@humandignity.se, +46 70 653 21 49.
 • In order to be able to reach those of you who have chosen or been invited to receive our digital news letters ”Human Dignity Updates”, we have shared your first and last name, e-mail address and choice of language with the mailing service  MailChimp, who in turn also follow a strict integrity policy protecting and managing this information according to the statues of GDPR.
 • The management of general personal information is updated once a year.

  Sensitive personal information 
 • We store all sensitive personal information in secure local systems under our direct and regular management.
 • Our policy is to store sensitive personal information for up to maximum five year unless any other agreements are made with the customer.
 • No sensitive personal information is shared with third parties outside of our work––meaning Human Dignity A Center For Leadership AB and the partner Mathilda Lindgren’s private firm. We can come to want to use some of the interview and analysis material for future research publications, however never without consent, via an oral or written agreement.

Date of formulated policy: 22 May 2018