Pris för Årets Startup / Award for Startup of the Year

 

 

 

I fredags mottog vi, på Sollefteås företagsgala Stjärnkväll, pris för Årets Startup.  BizMaker hyllar vårt innovativa arbetssätt där basen i Annikas omfattande ledarutvecklingsarbete nu kompletterats med Mathildas systematiska forskning, både lokalt i Sollefteå och internationellt i världen.

Vi välkomnar varmt priset, som var en stor överraskning för oss, och tackar Ewa Sandeheim och Jan Röhlander med kollegor för priset med tillhörande värdecheck och vacker blombukett!

BizMakers motivering: ”Genom sitt engagemang och sin drivkraft sätter företaget fokus på Sollefteå med sitt innovativa arbetssätt. I New York, Kathmandu och Kinshasa pratar man om Sollefteå. Att ta världen till Sollefteå för att utveckla ledarskap genom forskning och personliga erfarenheter så att ledare världen över kan skapa fred och utveckling, allt från FN, olika organisationer och företag till enskilda och familjer.”


This Friday, at Sollefteå’s business gala ”Stjärnkväll”, we received an award for Startup of the Year. BizMaker salutes our innovative way of working together where the basis in Annika’s comprehensive leadership development work is now being complemented with Mathilda’s systematic research, both locally in Sollefteå and internationally in the world.

We warmly welcome the prize,  which was a great surprise to us, and we thank Ewa Sandeheim and Jan Röhlander with colleagues for the prize, the value check and the beautiful flowers!

The motivation: ”The business puts Sollefteå in the spotlight though its engagement, driving force and innovative way of work. People talk about Sollefteå in New York, Kathmandu and Kinshasa. Taking the world to Sollefteå to develop leadership through research and personal experiences so that leaders across the world can create peace and development, all from the UN, different organisations and businesses to individuals and families.”

 

Vad händer när isarna smälter? / What happens when the ices melt?

 

Vad händer när isarna smälter? Vad händer när de svarta stenarna visar sig vara guld? När alla dina relationer, utmaningar, och yttre motstånd visar sig bara vara en avspegling av ditt eget inre. Att allt som finns inuti dig är bra och resten är bara påhittade värderingar. Då kan du leda dig själv. Det är hur häftigt som helst, bara insikten av det! Dessutom konkret och tydligt. Jaa, bara den djupa insikten av det, är hur häftig som helst!

Annika Sundbom Åström vägleder dig dit, vänder dina stenar till guld, vecklar ut dig, beskriver hur vi människor relaterar till oss själva, till andra. Hur våra tankar, känslor och kroppen samspelar och teorin bakom. Hur vi leder oss själva och andra till utveckling. Hur vi skapar vår morgondag och hur vi kan vi omvandla vår historia till segel.

Mathilda Lindgren följer, dokumenterar och visar din utveckling så att du kan se och alltid ha kvar insikterna och kunskaperna om hur otroligt häftiga och fascinerande du och vi alla är.

Missa inte chansen. 10 kursdagar kvar i vår, boka in så många du kan och vill. Varje dag är ett fristående kraftfullt kapitel i din egen utveckling.

Aktuella kurser

 

–––––

What happens when the ices melt? What happens when the black stones turn out to be gold? When all your relationships, challenges, and external remittances turn out to just be a mirror image of your own internal self. Everything inside of you is good and the rest is just made upp valuations and judgements. Then you can lead yourself. Just realising this is incredibly cool! Not to mention concrete and clear. Yes indeed, just the deep insights of this is totally amazing!

Annika Sundbom Åström guides you there, turns your stones into gol, and unfolds you, describes how we human beings relate to ourselves and to others. How we lead ourselves and others into development. How we create our tomorrow and how we can transform our history into sails.

Mathilda Lindgren follows, documents and shows your development so that you can see and always have access to the insights and knowledges on how incredibly great and fascinating you and we all are.

Don’t miss this chance. 10 more course days left this spring. Book as many you can and want to. Each day is an independent and powerful chapter of your own development.

Aktuella kurser